Voorbeelden van sectorale maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van oudere werknemers

Deze analyse geeft een aantal voorbeelden van sectorale maatregelen ter bevordering van de verlenging van de beroepsloopbaan van de werknemers van 45 jaar en ouder.

Om deze werknemerscategorie langer aan het werk te houden en hun werkgelegenheidsgraad te verhogen hebben de sociale partners collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten die maatregelen bevatten welke de ondernemingen de middelen geven om de arbeidsomstandigheden af te stemmen op de leeftijd van hun werknemers en financiële voordelen toekennen aan de werknemers die besluiten om langer te werken. Het gaat om maatregelen m.b.t. het bijsturen van de werkroosters van de oudere werknemers via de vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van het loon voor de non-profitsectoren en via de toekenning van bijkomende verlofdagen. Een aantal sectoren opteren bovendien voor het uitbetalen van een anciënniteitspremie en andere voor een stimuleringspremie om langer aan het werk te blijven dan de leeftijd welke toegang verleent tot het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (het voormalige brugpensioen).

Om de oudere werknemers langer aan het werk te houden moet op ondernemingsniveau ook het accent worden gelegd op de permanente opleiding van de werknemers in het algemeen waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de oudere werknemers en aan de overdracht van de knowhow die deze laatsten hebben verworven aan de jongere werknemers, zulks vooral door het aanmoedigen van het systeem van het peterschap.