Hoe streng is de wetgeving die de werkgelegenheid "beschermt" ? Hoe moeilijk is het om iemand te ontslaan, hoe strikt is tijdelijk werk gereglementeerd ? En vooral : hoe kan dit tussen verschillende landen vergeleken worden ? Een vraag die niet alleen op academische maar ook op politieke belangstelling kan rekenen.

Geschreven door...:
Tom Bevers
50-plussers minder productief? De campagne "De plus van 50 plus" en een debat over 50-plussers gisteren bij Hautekiet op radio 1. http://www.radio1.be/hautekiet/50-plussers-minder-productief

Overeenkomstig het regeringsakkoord worden de ondernemingen gesensibiliseerd voor het vraagstuk van de tewerkstelling van oudere werknemers. Alle bedrijfsleiders die meer dan twintig werknemers tewerkstellen moeten een plan opstellen met vermelding van de maatregelen die zullen worden getroffen om werknemers van 45 jaar of ouder aan het werk te houden of in dienst te nemen.

Geschreven door...:
Pieter Gelade

In de pers Loon hangt wel degelijk af van herkomst

In:
Geen reacties
Je loon en je positie op de arbeidsmarkt hangen wel degelijk af van je nationaliteit of je land van herkomst. Migranten, ook van de tweede of derde generatie, botsen nog steeds op structurele ...
In de leeftijdsgroep 55-64 jaar zijn 69,6 % van de Noren nog aan het werk (72,9 % bij de mannen, 66,1 % bij de vrouwen), wat bijna dubbel zo veel is als in België (38,7 % globaal, en 46 % bij de ...

De nieuwe demografische situatie, gekenmerkt door een lagere nataliteit en betere gezondheidszorg, zorgt ervoor dat langer werken meer en meer een noodzaak wordt om ons sociaal model draaiende te houden. Er worden dan ook talrijke maatregelen genomen en besproken teneinde de werkzaamheidsgraad  te verhogen.  Hierbij steunen beleidsmakers  op bevragingen zoals de European Working Conditions Survey.  De vraag is echter in welke mate deze European Working Conditions Survey bruikbaar is voor de werkgever op zijn  werkvloer. Deze korte tekst onderzoekt hoe een brug kan geslagen worden tussen  deze verschillende niveaus met elk zijn diverse actoren.  

Geschreven door...:
Pieter Gelade

De werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers ligt in België dramatisch laag.  In de leeftijdsgroep 55-64 jaar is slechts 38,7 % van de bevolking aan het werk. Dit is één van de laagste cijfers van de EU-27, ongeveer 9 procentpunten lager dan het Europees gemiddelde (47,4%) en nauwelijks de helft van het best scorende EU-land (Zweden met 72,5 %).

De makkelijkste weg om meer ouderen aan het werk te hebben, is voorkomen dat de personen die aan het werk zijn de arbeidsmarkt vroegtijdig verlaten. Op dat vlak zijn reeds stappen gezet: verstrenging van de voorwaarden voor het vervroegd wettelijk pensioen, verstrenging van de voorwaarden voor het brugpensioen, dat nu werkloosheid met bedrijfstoeslag heet, …

Geschreven door...:
Jan Vanthuyne
De inspecteurs van het Toezicht op het Welzijn op het Werk doen veiligheidscontroles op bouwplaatsen. Meer over de bliksemcontroles op de website van de FOD Werkgelegenheid.
Bekijk de ...
Deze analyse geeft een aantal voorbeelden van sectorale maatregelen ter bevordering van de verlenging van de beroepsloopbaan van de werknemers van 45 jaar en ouder.