Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website blog.werk.belgie.be impliceert dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden. Onder “informatie” wordt hieronder verstaan informatie onder welke vorm dan ook zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, software, grafische elementen of andere items. Indien je een tekst wil laten publiceren op deze blog, neem dan contact op met het redactieteam via het contactformulier. De auteur van de tekst verklaart zich dan automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

Netiquette

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken ongepaste en kwetsende inhoud of oproepen tot geweld te verwijderen, zowel bij de blogposts als bij de reacties op de blogposts. Indien toch schadelijke of kwetsende berichten teruggevonden worden op de website, kan dit gemeld worden aan het redactieteam via het contactformulier.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren.

Aansprakelijkheid

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg besteedt veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Nochtans kunnen we noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt zonder garantie van om het even welke aard verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek kan worden gewijzigd zonder voorafgaande verwittiging. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Hyperlinks naar sites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor het comfort van de gebruiker aangeboden. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door de website van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat we de elementen die deze sites bevatten zouden goedkeuren; noch impliceert het feit dat er hyperlinks worden aangeboden op de website noodzakelijkerwijze enige samenwerking tussen het redactieteam van de blog en de uitbaters van deze sites. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van de auteurs. De teksten, afbeeldingen en andere items die op de blog verschijnen worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij indien voorafgaandelijk, de schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht werd bekomen. Het opslaan van informatie van de website in een database is niet toegestaan (met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser). Sommige namen, tekens of logo's die op deze blog worden gebruikt zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.