Het “Centre for Senior Policy” in Noorwegen: ook nuttig en mogelijk in België?

In de leeftijdsgroep 55-64 jaar zijn 69,6 % van de Noren nog aan het werk (72,9 % bij de mannen, 66,1 % bij de vrouwen), wat bijna dubbel zo veel is als in België (38,7 % globaal, en 46 % bij de mannen en 31,6 % bij de vrouwen).

Het doel de actieve loopbanen te verlengen is reeds lang een prioriteit in Noorwegen, waarbij hervormingen in het pensioenstelsel samengaan met hervormingen inzake arbeidsmarkt.  In de Noorse traditie gebeurt dit in belangrijke mate via tripartiet overleg, in een sterke samenwerking tussen regering en sociale partners.  Zo werd in 2001 bijvoorbeeld een tripartiete overeenkomst afgesloten om te komen tot een meer inclusieve arbeidsmarkt, waarbij één van de expliciete doelstellingen de verhoging van de gemiddelde effectieve uittredeleeftijd was.

Het « Centre for Senior policy » (verder CSP) is een nationaal Noors expertisecentrum dat de bewustmaking van de waarde van oudere werknemers bevordert en een belangrijke verdediger van de noodzakelijke randvoorwaarden om werknemers te motiveren langer aan de slag te blijven en leeftijdsdiversiteit te bevorderen. De raad van beheer is samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners.  De financiering gebeurt vanuit het Ministerie van Werk.  Het is een zeer kleine ploeg van slechts 6 personen.

Concreet doet het CSP vooral aan promotie, via de organisatie van opleidingen en seminaries en via een uitgebreid documentatiecentrum, waarbij het zich zowel richt tot de werknemers (en de vakbonden) als tot de werkgevers (en de werkgeversorganisaties). Het ontwikkelen van netwerken tussen ondernemingen, HR-managers en vakbondsvertegenwoordigers op ondernemings-, sectoraal- en nationaal niveau is tevens één van de belangrijkste werkwijzen. Het CSP ondersteunt ook onderzoek en doet dienst als informatie- en kennisgegevensbank voor ondernemingen, overheidsinstellingen, onderzoekers en andere stakeholders. 

Heel wat actoren op de arbeidsmarkt doen een actief beroep op de diensten van het CSP. 

Alle Noorse stakeholders bevestigen dat het CSP een belangrijke rol gespeeld heeft in het bewustwordingsproces, in het ondersteunen van een levenscyclus-benadering, in het promoten van over de levensloop aangepast werkbaar werk, en in het bestrijden van de vele mythes die bestonden rond de productiviteit en gebrekkige competenties van oudere werknemers.

Kan een dergelijk Centrum ook in België?