Het werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming

Overeenkomstig het regeringsakkoord worden de ondernemingen gesensibiliseerd voor het vraagstuk van de tewerkstelling van oudere werknemers. Alle bedrijfsleiders die meer dan twintig werknemers tewerkstellen moeten een plan opstellen met vermelding van de maatregelen die zullen worden getroffen om werknemers van 45 jaar of ouder aan het werk te houden of in dienst te nemen.

Cao 104 bevat een model van “werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming”. De cao wijst erop dat het belangrijk is dat alle partners binnen de onderneming worden geraadpleegd. Dit plan voorziet in de mogelijkheid om de arbeidsomstandigheden en de preventie aan te passen, twee doelstellingen die respectievelijk worden nagestreefd door het Ervaringsfonds en de dienst welzijn op het werk van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het komt erop neer dat bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden rekening moet worden gehouden met de organisatorische context en met de actoren op het terrein opdat gerichte acties kunnen worden uitgewerkt.

Het thema preventie zou kunnen worden geïntegreerd in het jaarlijks actieplan (verplichting tot het bevorderen van het welzijn op het werk) door er een specifiek aandachtspunt voor de oudere werknemers in op te nemen.